Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Dostopnost