Izdajanje nadomestnih listin

Postopek za pridobitev nadomestne javne listine

Šola izda nadomestno javno listino skladno s 30. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.

Nadomestna javna listina se izda na podlagi izjave imetnika javne listine, v kateri navedete razloge za izdajo nadomestne javne listine.

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (tarifna št. 6) morate za izdajo izpisa iz evidence plačati upravno takso. Od 1. 1. 2012 dalje taksa za izdajo enega izpisa iz evidence znaša 1,81 EUR, (če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča).

(PDF) Priloga 1

Skladno s sklepom Sveta šole Srednje šole Jesenice z dne 17. 10. 2012 morate za izdajo izpisa iz evidence po ceniku storitev plačati strošek, ki znaša:

  • 12,00 EUR / izpis za nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni javni listini stari do 5 let
  • 22,00 EUR / izpis za nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni javni listini starejši od 5 let

(PDF) Priloga 2

(PDF) Vlogo za izdajo izpisa iz evidence lahko v tajništvo šole prinesete osebno ali pošljete po pošti, vlogi obvezno priložite potrdilo o plačilu upravne takse ter stroškov izdaje. Izpis iz evidence vam bomo po prejemu vloge in dokazila o plačilu poslali priporočeno po pošti, najkasneje v roku 15 dni, po dogovoru pa je možen tudi oseben prevzem v tajništvu šole v času uradnih ur.

V primeru, da ste šolanje na naši šoli zaključili pred šolskim letom 1993/1994 se za izdajo nadomestne listine prosim obrnite na Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko.

V primeru nejasnosti dobite informacije v tajništvu šole na telefon (04) 581 31 00 v času uradnih ur ali po e-pošti info@ssj-jesenice.si, kontaktna oseba Staša Potočnik.

Izdajanje drugih potrdil