Skoči na glavno vsebino

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za zunanje osebe

Na podlagi določbe 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; Splošna uredba) vam podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov na Srednji šoli Jesenice:

Upravljavec: Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice (v nadaljevanju zavod).
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov zavoda: cbibc@fpxe.fv

I. Predstavitev upravljavca

Srednja šola Jesenice je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javno veljavnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Srednja šola Jesenice je pravna naslednica šole, ki sta jo soustanovili Vlada Republike Slovenije in javno podjetje Železarna Jesenice, d.o.o. z Jesenic s Pogodbo o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Jesenice« z dne 8. maja 1992, ki je bila ponovno sklenjena dne 2. septembra 1993. Na podlagi izjave o izstopu iz soustanoviteljstva Železarne Jesenice je Vlada Republike Slovenije postala edina ustanoviteljica te šole. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Jesenice« št. 622-02/2001-25 z dne 16. julija 2002 je ustanovitveni akt bil usklajen z zakonodajo.

Srednja šola Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Jesenice« z dne 2. 9. 2008, št: 01403-114/2008/4.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja udeležencev izobraževanja, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela zavod obdeluje osebne podatke deležnikov v izobraževanju v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani deležnikov v izobraževanju.

II. Naša vizija varstva zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov

Na zavodu se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v zavodu je dostopna po elektronski pošti na naslovu cbibc@fpxe.fv.
Deležniki v izobraževanju, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. Primeri obdelave:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v zavodu je dostopna po elektronski pošti na naslovu cbibc@fpxe.fv.
Deležniki v izobraževanju, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1. Obisk spletne strani

Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o obiskovanju spletnih strani se zbirajo in obdelujejo za namene zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog zavoda, kamor sodijo tudi naloge, kot so npr. reševanje uporabniških težav, odpravljanje napak pri delovanju ter varovanje omrežja in premoženja (npr. zaradi preiskave varnostnih incidentov ob prenosu virusov s spletnih strani).

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: upravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti (člen 6(1)(e) in 9. Splošne uredbe in 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)) ter na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlorabe gesel ipd.).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca za namen zagotavljanja varnosti in vzdrževanja strani.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko e-naslova vasb@ffw-wrfravpr.fv.

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

2. Evidenca vstopov in izstopov iz zavoda

Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.

Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, ki jih določa 85. člen ZVOP-2 (osebno ime in razlog vstopa ali izstopa v prostore ali izstopa iz njih). Če podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v poslovne prostore organa.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  85. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: /.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 1 leto po vnosu podatkov v zbirko.

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek vasb@ffw-wrfravpr.fv.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

3. Prijava na dogodek (izobraževanje…)

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba posameznega izobraževanja, obveščanje o podobnih izobraževanjih ali drugih dogodkih zavoda ter posredovanje morebitnih informacij, računov, potrdil in drugih gradiv v zvezi s tem.

Na vsakem izvedenem seminarju bo nastal evidenčni seznam prisotnih udeležencev, ki se ustvarja in hrani za namen poročanja o uspešnosti izvedenih seminarjev (število udeležencev na posameznem seminarju).

Če se prijavite na plačljiv dogodek zavoda, potem med nami nastane pogodba. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, se na dogodek žal ne boste mogli prijaviti oziroma prejemati obvestil in drugih informacij.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  izvajanje pogodbe – člen 6(1)b (če je izobraževanje plačljivo), oziroma člen 6(1)(a) in 6(1)(e) Splošne uredbe ter tretji odstavek 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) glede na dogodek, financiranje le tega…

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Osebni podatki udeležencev seminarjev bodo uporabljeni za namen poročanja Evropski komisiji o uspešnosti projekta, pri čemer bodo posredovani zgolj statistični kazalci. Prav tako bodo obdelovani podatki v primeru revizije dani na vpogled revizorjem, pooblaščenim s strani Evropske komisije.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 5 let od zaključka dogodka oz. poravnave vseh obveznosti.

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave.

Posamezniki lahko v vsakem trenutku umaknejo svojo privolitev za obveščanje o izobraževanjih ali drugih dogodkih zavoda in posredovanje drugih informacij.

Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek vasb@ffw-wrfravpr.fv.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

4. Kontaktiranje prek spletnega obrazca ali e-pošte

Namen obdelave osebnih podatkov: Veseli smo vsakega vašega sporočila. V tem primeru bo naša komunikacija potekala na podlagi našega zakonitega interesa, ki se kaže v komunikaciji upravljavca s splošno javnostjo. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje, ponudbo … Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) – 6(1)f GDPR.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: ponudnik gostovanja spletne strani. Uporabnik osebne podatke obdeluje izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: do zaključka komunikacije. Že pred tem lahko zahtevate prekinitev komunikacije – posledično bomo vaše osebne podatke (če za njihovo nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala nadaljnja pravna podlaga (npr. pogodba) nepovratno uničili.

Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev obdelave, ugovor obdelavi. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek vasb@ffw-wrfravpr.fv.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

5. Videonadzor

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe glede obdelave osebnih podatkov v videonadzornem sistemu

 • Upravljavec sistema:
 • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: cbibc@fpxe.fv
 • Namen obdelave osebnih podatkov:

varovanje in zaščita ljudi in premoženja (zagotavljanje varovanja in varnosti dijakov, zaposlenih in obiskovalcev, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda ter varovanje nepremičnin in opreme v zavodu in okolice zavoda).

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Člen 6(1)(e) Splošne uredbe v povezavi s četrtim odstavkom 9. člena ter 76. do 78. člena ZVOP-2.

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

Upravljavec in ostali uporabniki po zakonu.  

 • Pooblaščena oseba za videonadzor:
 • Posebni vplivi obdelave:

Posebnih vplivov obdelave ni.

 • Neobičajne nadaljnje obdelave:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. Zvok se ne snema.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Upravljavec podatke iz aplikacije hrani v skladu z internim Pravilnikom o video nadzornem sistemu: 1 mesec.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na elektronskem naslovu: vasb@ffw-wrfravpr.fv.

Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami ZVOP-2 in Splošne uredbe. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: tc.vc@vc-ef.fv tel.: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

V. Piškotki

Piškotek je kratek tekstovni zapis (besedilo), ki ga spletna stran ob obisku pošlje brskalniku. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani, kot so npr. piškotki za prijavo in piškotki za nakupovalno košarico. Drugi pa so namenjeni izboljšavi uporabniške izkušnje pri uporabi spletne strani in se uporablja npr. za shranjevanje uporabnikovih preferenc in za spremljanje obiska na spletnem mestu, kar omogoča izboljšave uporabniške izkušnje.

Spletna stran zavoda uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu https://splet.arnes.si/izjava-o-zasebnosti. Stran je dostopna prek oblačka Politika zasebnosti, ki je na dnu spletne strani Srednje šole Jesenice.

1. Katere piškotke uporablja spletna stran?

Posodobljeno: april 2023.

Vsi uporabniki


Piškotek

Vrsta

Trajanje

Opis

SimpleSAMLSessionID funkcionalni seja Uporablja se za spremljanje sej na spletišču. Omogoča uporabnikom, da ostanejo prijavljeni v storitev.
wordpress_test_cookie funkcionalni seja Piškotek za preverjanje, ali brskalnik podpira piškotke. To je testni piškotek in ne vsebuje podatkov, s katerimi bi bilo možno določiti uporabnika.
sogo_animation_off funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Ustavi premike)
sogo_bnc funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Črno/Belo)
sogo_contrasts funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Temni kontrast)
sogo_contrasts_white funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Svetli kontrast)
sogo_font_2 funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Nastavitev velikosti pisave)
sogo_font_3 funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Nastavitev velikosti pisave)
sogo_font_increase funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Nastavitev velikosti pisave)
sogo_readable_font funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Berljiva pisava)
sogo_underline_links funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Podčrtaj povezave)

Prijavljeni uporabniki


Piškotek

Vrsta

Trajanje

Opis

SimpleSAMLSessionID funkcionalni seja Uporablja se za spremljanje sej na spletišču. Omogoča uporabnikom, da ostanejo prijavljeni v storitev.
wp-settings-{user_id} funkcionalni 1 leto Uporablja se za prikaz uporabnikovih skrbniških nastavitev. Številka na koncu je uporabnikov ID v podatkovni zbirki. Uporablja se tudi za prilagojen prikaz skrbniškega vmesnika in vmesnika za pregeld spletišča.
wp-settings-time-{user} funkcionalni 1 leto Čas, ko je bil piškotek wp-settings-{uporabnik} ustvarjen. Številka na koncu je uporabnikov ID v podatkovni zbirki. Uporablja se tudi za prilagojen prikaz skrbniškega vmesnika in vmesnika za pregeld spletišča.
wordpress_logged_in_{hash} funkcionalni seja Zapomni si uporabnikovo sejo. Nakazuje, da ste prijavljeni in vaše uporabniško ime. Namenjen za uporabo v večini vmesnika.
wordpress_sec funkcionalni seja Piškotek hrani podatke o vaši avtentikaciji. Uporaba je omejena na skrbniški vmesnik (/wp-admin/).
SimpleSAMLAuthToken funkcionalni odstranjen, ko zaprete brskalnik Uporablja se za vodenje uporabnikove seje po prijavi.
Dostopnost